Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

E u r o o p a P a n g a n d u s j ä r e l e v a l v e

8

tõhusate jaemaksete tagamisele. 2015. aasta

veebruaris avaldas EBA komisjonile, Euroopa

Parlamendile ja nõukogule adresseeritud lae-

nupõhist ühisrahastamist käsitleva arvamu-

se. EBA keskendus oma töös turuosalistele

tekkivate riskide ning nende riskidega seotud

tegurite hindamisele ja sellele, mil määral on

neid riske võimalik kehtivate ELi direktiivide ja

määruste raames käsitleda. Arvamuses peeti

makseteenuste direktiivi laenupõhise ühisra-

hastamise kõige asjakohasemaks ELi õigus-

tekstiks.

2015. aastal suurendas EBA oma jõupingu-

tusi seoses maksete valdkonnas regulatiivse

ja järelevalvealase ühtsuse tagamisega. EBA

eesmärk on tagada turvalised, lihtsad ja tu-

lemuslikud maksed kõikjal ELis. Kõigepealt

avaldas EBA lõplikud suunised internetimak-

sete turvalisuse kohta, mida on kohaldatud

alates 1. augustist 2015. EBA alustas samuti

tööd, et rakendada 2016. aasta jaanuaris jõus-

tunud läbivaadatud makseteenuste direktiiv,

millega talle anti ülesanne koostada kuus teh-

nilist standardit ja viis suuniste kogu.

2015. aasta juunis avaldas EBA oma iga-aas-

tase tarbimissuundumuste aruande, milles

toodi esile kaheksa asjakohast suundumust,

mis võivad olla EBA tulevase töö alus: kodu-

majapidamiste võlgnevused, pangatasude lä-

bipaistvus ja võrreldavus, maksete valdkonna

innovatsioon, struktureeritud hoiused, kom-

mertsmüügi tavad ja tasustamine ning alter-

natiivsete finantsteenuste osutajad.

Rahvusvaheline kaasamine

EBA osaleb aktiivselt Baseli pangajärelevalve

komitee, mitme selle ekspertide allkomitee

ning mitmesuguste erialaste töörühmade ja

rakkerühmade koosolekutel. EBA aitab vaja-

duse korral kirjeldada Baseli pangajärelevalve

komitee finantsvõimenduse määra määratlust

ning 2015. aastal aitas ta kaasa kogu tururis-

ki raamistiku läbivaatamisele (tuntud ka kui

kauplemisportfelli fundamentaalne läbivaa-

tamine) ning krediidiväärtuse korrigeerimiste

raamistiku läbivaatamistele. Lisaks sellele

osales EBA Baseli pangajärelevalve komitee

mitme regulatiivse algatusega seotud töös.

Nagu ka varasematel aastatel, on EBA ak-

tiivselt osalenud finantsstabiilsuse nõukogu

(FSB) kriisilahenduse juhtrühma põhitege-

vuses ning samuti on ta andnud oma panuse

FSB konsultatsioonidesse kriisilahendusme-

netluses olevate pankade rahastamise tee-

mal. Hiljuti osales EBA ka piiriülese kriisijuh-

timise rühma töös, mis on seotud finantsturu

infrastruktuuridele pideva juurdepääsu taga-

misega, ning uues finantsturu infrastruktuuri-

de piiriülese kriisijuhtimise rühmas.

EBA töötas juhendiga, et aidata pädevatel

asutustel koostada Rahvusvahelise Valuuta-

fondi (IMF) rahalise usaldusväärsuse näitajad

hoiusevõtjatele, kasutades EBA järelevalvelise

aruandluse rakenduslikest tehnilistest stan-

darditest tuletatud statistilisi sisendeid.

2015. aastal anti EBA-le volitus vaadata läbi

kapitalinõuete direktiivi ja kapitalinõuete

määruse kohaldamine Euroopa Liidu liikmes-

riikide ja kolmandate riikide vahelise koostöö

raames ning esitada selle kohta komisjoni-

le aruanne, määrates kindlaks valdkonnad,

mida on vaja piiriülese koostöö ja teabe jaga-

mise valdkonnas edasi arendada. EBA jõudis

järeldusele, et puuduvad märkimisväärsed

probleemid, kuigi õigusaktide muudatused

samaväärsuse hindamise valdkonnas määrati

kindlaks ühe valdkonnana, mis võiks paremini

koostööd soodustada.

Järelevalvekolleegiumides kolmandate riiki-

de järelevalveasutuste järjepideva osalemise

võimaldamiseks esitas EBA omal algatusel

soovituse 13 riigist pärit 29 ELi-välise järele-

valveasutuse konfidentsiaalsuskorra sama-

väärsuse kohta. Soovitus on samm järjepi-

devate ELi järelevalvetavade poole, kuna kõik

riiklikud pädevad asutused leppisid kokku

selle tulemuste järgimises, mille abil ühtlus-

tatakse kolmandate riikide osalemine ELi jä-

relevalvekolleegiumides.

Lisaks sellele vastas EBA 2015. aastal komis-

joni tehniliste nõuannete taotlusele konkreet-

sete kolmandate riikide õigus- ja järeleval-

vekorra samaväärsuse teemal. 2015. aastal

esitati komisjonile kuue kolmanda riigi kohta

tehtud EBA hindamise tulemused aruan-

de ja samaväärsust käsitleva EBA arvamu-

se vormis. Lisaks sellele allkirjastasid EBA

ja Kagu-Euroopa riikide järelevalveasutused

koostöömemorandumi koostöö ja teabevahe-

tuse raamistiku loomiseks.

Viimaks tegi EBA ettepaneku suurte finants-

keskustega jurisdiktsioonide peamiste kriisi-

lahendusasutustega koostöö raamkokkuleppe

kohta, mis soodustab tulevikus koostöökokku-

lepete sõlmimist kolmandate riikide vastas-

poolte ning ELi järelevalve- ja kriisilahendus­

asutuste vahel.

Tegelemine sektoriüleste küsimustega

2015. aastal tegi EBA aktiivselt koostööd Eu-

roopa järelevalveasutuste ühiskomiteega

pangandussektori ja teiste sektorite vahelist

koostööd vajavates peamistes valdkondades.