Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Α ρ χ ή Τ ρ α π ε ζ ώ ν

6

ροχής στοιχείων, καθώς και αυξημένου αριθμού βα-

σικών δεικτών κινδύνου, κατά τη διάρκεια του 2015, η

ΕΑΤ επιτέλεσε σημαντικό έργο με σκοπό τη βελτίωση

του πίνακα κινδύνου.

Η ΕΑΤ παρακολουθεί επίσης τις τάσεις της ποιότη-

τας των στοιχείων ενεργητικού σε όλες τις χώρες της

ΕΕ. Η Αρχή έχει συμβάλει σε συζητήσεις που πραγ-

ματοποιήθηκαν σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα

δάνεια στο πλαίσιο της οικονομικής και δημοσιονο-

μικής επιτροπής και της επιτροπής χρηματοπιστωτι-

κών υπηρεσιών της ΕΕ, με αναλύσεις της σύνδεσης

μεταξύ, αφενός, των δεικτών κεφαλαίου, των δεικτών

μη εξυπηρετούμενων δανείων και της προθυμίας των

τραπεζών να χορηγούν δάνεια και, αφετέρου, των με-

ταβολών των επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών

και της κερδοφορίας τους. Το 2015 η ΕΑΤ υπέβαλε,

τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο συμβούλιο επο-

πτών, τις εκθέσεις επιδόσεων των τραπεζών της ΕΕ,

με αναλυτικά δεδομένα ανά τράπεζα, βάσει των τριμη-

νιαίων αποτελεσμάτων των μεγάλων τραπεζών της ΕΕ.

Τον Σεπτέμβριο του 2015 η ΕΑΤ ξεκίνησε να εκδίδει

έκθεση σχετικά με το επίπεδο επιβάρυνσης των στοι-

χείων ενεργητικού των τραπεζών, η οποία θα δημοσι-

εύεται ετησίως στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ. Πέραν της

υποβολής εκθέσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η

ΕΑΤ συνέβαλε επίσης στην εκπόνηση ad hoc μελε-

τών. Στις αρχές του 2015 η Αρχή δημοσίευσε έγγραφο

σχετικά με τις δυνητικές επιπτώσεις των ρυθμιστικών

μέτρων στα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών.

Το έγγραφο επικεντρωνόταν στις πιθανές αλλαγές τις

οποίες πρέπει ενδεχομένως να επιφέρουν οι τράπε-

ζες, προσαρμόζοντας παράλληλα τον τρόπο άσκησης

των επιχειρηματικών συναλλαγών τους στις νέες ρυθ-

μιστικές απαιτήσεις.

Το 2015 η ΕΑΤ πραγματοποίησε σημαντικές προπαρα-

σκευαστικές εργασίες για τις προσομοιώσεις ακραίων

καταστάσεων του 2016 σε επίπεδο ΕΕ. Βασικά στοι-

χεία αυτών των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσε-

ων είχαν ήδη δημοσιευτεί τον Ιούλιο του 2015, ενώ τον

Νοέμβριο του 2015 η ΕΑΤ δημοσίευσε αναθεωρημένο

σχέδιο μεθοδολογικού σημειώματος για τις προσο-

μοιώσεις ακραίων καταστάσεων μαζί με τα σχέδια

υποδειγμάτων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Οι συναφείς συμφεροντούχοι ενθαρρύνθηκαν να υπο-

βάλουν παρατηρήσεις τόσο σε σχέση με τη μεθοδολο-

γία όσο και σε σχέση με τα υποδείγματα.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015, η ΕΑΤ πραγματο-

ποίησε άσκηση διαφάνειας σε επίπεδο ΕΕ. Τα στοι-

χεία, τα οποία καλύπτουν 105 τράπεζες από 21 χώρες

σε ολόκληρη την ΕΕ και τη Νορβηγία, δημοσιεύτηκαν

στις 24 Νοεμβρίου 2015. Η ΕΑΤ δημοσίευσε στον δι-

κτυακό της τόπο εκτενή συλλογή στοιχείων ανά τράπε-

ζα, καθώς και ευρύ φάσμα διαδραστικών εργαλείων

για τη διευκόλυνση της ανάλυσης και της απεικόνισης

των αποτελεσμάτων. Η δημοσίευση αυτή συμπληρώ-

θηκε με έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα συγκε-

ντρωτικά αποτελέσματα της άσκησης και παρέχεται

επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων στις τράπεζες

της ΕΕ.

Η επεξεργασία και συλλογή δεδομένων και οι διαδι-

κασίες για την άσκηση του 2015 αποτέλεσαν σημα-

ντικό βήμα προόδου, δεδομένου ότι η ΕΑΤ βασιζόταν

κατά κύριο λόγο στις πληροφορίες που της υποβάλ-

λονταν σε τακτική βάση μέσω των πλαισίων υποβολής

εποπτικών εκθέσεων [απαιτήσεις κατάρτισης χρημα-

τοοικονομικών εκθέσεων (FINREP), κοινές απαιτή-

σεις κατάρτισης εκθέσεων (COREP)]. Ήταν η πρώτη

φορά που συμπληρώθηκαν υποδείγματα σε κεντρικό

επίπεδο από την ΕΑΤ και διαβιβάστηκαν σε τράπεζες

και επόπτες προς επαλήθευση. Κατά την εν λόγω δι-

αδικασία, η ΕΑΤ επεξεργάστηκε και δημοσιοποίησε

έως και 13 600 σημεία δεδομένων για κάθε συμμε-

τέχουσα τράπεζα· ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε πε-

ρισσότερα από 1,3 εκατομμύρια σημεία δεδομένων τα

οποία δημοσιεύτηκαν σε συγκεντρωτική μορφή.

Το 2015 η ΕΑΤ ξεκίνησε εκ νέου την αξιολόγηση των

εκθέσεων σχετικά με τον τρίτο πυλώνα (για τον οποίο

απαιτούνται πληροφορίες σύμφωνα με το όγδοο μέ-

ρος του κανονισμού CRR), την οποία είχε διακόψει το

2014 προκειμένου να εστιάσει στην κατάρτιση κατευ-

θυντήριων γραμμών σχετικά με τη χρήση των εννοιών

της σπουδαιότητας, της εμπιστευτικότητας και του

αποκλειστικού χαρακτήρα των πληροφοριών, καθώς

και σχετικά με τη συχνότητα των δημοσιοποιήσεων.

Τον Ιούλιο του 2015 η ΕΑΤ δημοσίευσε την έκθεσή της

σχετικά με τα μέτρα μακροπροληπτικής πολιτικής σε

ολόκληρη την ΕΕ. Σκοπός της εν λόγω έκθεσης ήταν

η καταγραφή των διαφόρων πολιτικών που εφαρμό-

ζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε σχέση με τις διατάξεις

για τις μακροπροληπτικές πολιτικές που καθορίζονται

στον κανονισμό CRR και στην οδηγία CRD IV, με ιδι-

αίτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μα-

κροπροληπτικών και μικροπροληπτικών στόχων και

εργαλείων.

Ένα άλλο βασικό πεδίο εργασιών για την ΕΑΤ το 2015

ήταν η διασφάλιση ποιότητας των δεδομένων, έπειτα

από τη διεύρυνση των συγκεντρώσεων στοιχείων το

2014 με τη θέσπιση νέων προτύπων για την κατάρ-

τιση εκθέσεων, τα οποία παρέχουν πλήρως εναρμο-

νισμένες πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια

των τραπεζών (COREP) και τα στοιχεία ισολογισμού

(FINREP). Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 επενδύθη-

καν σημαντικοί πόροι, γεγονός που οδήγησε σε μια

σειρά βελτιώσεων, όπως η εφαρμογή άνω των 1 500

κανόνων επικύρωσης στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα

εποπτείας (European supervisory platform — ESP)

της ΕΑΤ. Επιπλέον, το μνημόνιο συνεννόησης για την

ανταλλαγή μικροπροληπτικών πληροφοριών μεμονω-

μένων τραπεζών ανανεώθηκε το 2015, με αποτέλεσμα

την επέκτασή του ώστε να καλύπτει όλες τις ΑΑ που

υποβάλλουν στην ΕΑΤ στοιχεία σχετικά με τα εκτελε-

στικά τεχνικά πρότυπα (ITS).

Τον Ιούλιο του 2014 ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών

Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 για τα χρηματοοικονο-

μικά μέσα, το οποίο αντικαθιστά το πρότυπο αναφοράς

για τα χρηματοοικονομικά μέσα που ήταν σε ισχύ στην

ΕΕ από το 2005 (ΔΛΠ 39). Το ΔΠΧΑ 9 αλλάζει ριζικά

τον τρόπο λογιστικής αντιμετώπισης των χρηματοοικο-

νομικών μέσων και, ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η

διεξοδική επικαιροποίηση του πλαισίου χρηματοοι-

κονομικής αναφοράς για τους υποβάλλοντες στοιχεία

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που περιλαμβάνεται στα ITS περί

υποβολής εποπτικών εκθέσεων (FINREP). Λόγω της

σημασίας της έγκαιρης διαβούλευσης με τα ιδρύματα

κατά τη διαδικασία εφαρμογής αλλαγών στην υποβολή

εκθέσεων FINREP, η ΕΑΤ δρομολόγησε δημόσια δι-

αβούλευση σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές τον

Δεκέμβριο του 2015.