Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Α ρ χ ή Τ ρ α π ε ζ ώ ν

8

τές, τη διαδικασία επίλυσης και την τεκμηρίωση

των επαφών και επικοινωνιών με τον καταναλωτή,

καθώς και τη διατήρηση αρχείων.

Η ΕΑΤ συνέχισε επίσης να εκτελεί την εντολή της όσον

αφορά την παρακολούθηση νέων και υφιστάμενων

χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και συνέβαλε

στη διασφάλιση ασφαλών, εύκολων και αποτελεσμα-

τικών πληρωμών λιανικής σε ολόκληρη την ΕΕ. Τον

Φεβρουάριο του 2015 η ΕΑΤ δημοσίευσε γνωμοδό-

τηση σχετικά με τη στηριζόμενη στον δανεισμό συμ-

μετοχική χρηματοδότηση η οποία απευθυνόταν στην

Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η ΕΑΤ

έθεσε στο επίκεντρο των εργασιών της την αξιολόγηση

των κινδύνων που προκύπτουν για τους συμμετέχοντες

στην αγορά, καθώς και τους παράγοντες αύξησης των

εν λόγω κινδύνων και τον βαθμό στον οποίο θα μπο-

ρούσαν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των υφιστά-

μενων οδηγιών και κανονισμών της ΕΕ. Στην εν λόγω

γνωμοδότηση, η οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες

πληρωμών (PSD) αναγνωρίστηκε ως το πλέον κατάλ-

ληλο νομοθετικό κείμενο της ΕΕ για τη στηριζόμενη

στον δανεισμό συμμετοχική χρηματοδότηση.

Το 2015 η Αρχή ενέτεινε τις προσπάθειές της όσον

αφορά τη ρυθμιστική και εποπτική σύγκλιση στον

τομέα των πληρωμών. Η ΕΑΤ επιδιώκει να διασφα-

λίσει ασφαλείς, εύκολες και αποτελεσματικές πλη-

ρωμές σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως πρώτο βήμα, η ΕΑΤ

εξέδωσε τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά

με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου, οι

οποίες εφαρμόζονται από την 1η Αυγούστου 2015. Η

ΕΑΤ ξεκίνησε επίσης τις εργασίες για την εφαρμογή

της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες πλη-

ρωμών (PSD2), η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο

του 2016 και με την οποία έχει ανατεθεί στην ΕΑΤ η

ανάπτυξη έξι τεχνικών προτύπων και πέντε δεσμών

κατευθυντήριων γραμμών.

Τον Ιούνιο του 2015 η Αρχή δημοσίευσε την ετήσια έκ-

θεσή της σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις, στην

οποία επισημάνθηκαν οκτώ συναφείς τάσεις που θα

μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνη-

ση δυνητικών μελλοντικών εργασιών από την ΕΑΤ: το

χρέος των νοικοκυριών, η διαφάνεια και η συγκρισι-

μότητα των τραπεζικών προμηθειών, η καινοτομία στις

πληρωμές, οι δομημένες καταθέσεις, οι εμπορικές

πρακτικές πώλησης και οι αντίστοιχες αποδοχές, κα-

θώς και οι πάροχοι εναλλακτικών χρηματοπιστωτικών

υπηρεσιών.

Διεθνής συνεργασία

Η ΕΑΤ συμμετέχει ενεργά σε συνεδριάσεις της Επι-

τροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία,

σε διάφορες υποεπιτροπές εμπειρογνωμόνων της και

σε ευρύ φάσμα εξειδικευμένων ομάδων εργασίας και

ειδικών ομάδων. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, συμβάλ-

λει στην αποσαφήνιση του ορισμού της Επιτροπής της

Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία σχετικά με τον

δείκτη μόχλευσης και το 2015 συνέβαλε στην αξιολό-

γηση ολόκληρου του πλαισίου κινδύνου της αγοράς

—γνωστή και ως θεμελιώδης αξιολόγηση του χαρτο-

φυλακίου συναλλαγών— καθώς και στις αναθεωρή-

σεις του πλαισίου κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής

αποτίμησης (CVA). Επιπλέον, η ΕΑΤ έλαβε μέρος στις

εργασίες της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με δι-

άφορες πρωτοβουλίες ρυθμιστικού χαρακτήρα.

Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, η ΕΑΤ συμμετεί-

χε ενεργά σε βασικές δραστηριότητες του Συμβουλίου

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ) στο πλαίσιο

της διευθύνουσας ομάδας εξυγίανσης και έχει συμ-

βάλει επίσης σε διαβουλεύσεις του ΣΧΣ σχετικά με τη

χρηματοδότηση των τραπεζών κατά την εξυγίανση. Πιο

πρόσφατα, η ΕΑΤ συμμετείχε επίσης στον άξονα εργα-

σίας της διασυνοριακής ομάδας διαχείρισης κρίσεων

σχετικά με τη συνέχιση της πρόσβασης σε υποδομές

της χρηματοπιστωτικής αγοράς, καθώς και στη νέα

διασυνοριακή ομάδα διαχείρισης κρίσεων στον τομέα

των υποδομών της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Η ΕΑΤ εκπόνησε επεξηγηματικό σημείωμα με σκοπό

να συνδράμει τις ΑΑ στην κατάρτιση δεικτών χρημα-

τοοικονομικής ευρωστίας του Διεθνούς Νομισματικού

Ταμείου (ΔΝΤ) για τους αποδέκτες καταθέσεων με τη

χρήση στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από τα

εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα της ΕΑΤ περί υποβολής

εποπτικών εκθέσεων.

Το 2015 η Αρχή έλαβε την εντολή να αξιολογήσει και

να υποβάλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την

εφαρμογή της οδηγίας CRD και του κανονισμού CRR

όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και των κρατών μελών με τρίτες χώρες, προσδιορίζο-

ντας παράλληλα τυχόν τομείς που απαιτούν περαιτέρω

ανάπτυξη ως προς τη συνεργασία και την ανταλλαγή

πληροφοριών σε διασυνοριακή βάση. Η ΕΑΤ κατέλη-

ξε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι

ανησυχίας, αν και επισημάνθηκε ότι η βελτίωση της

συνεργασίας θα μπορούσε να διευκολυνθεί από νομο-

θετικές τροποποιήσεις στο πεδίο των εκτιμήσεων της

ισοδυναμίας.

Προκειμένου να διευκολύνει τη συνεπή συμμετοχή

εποπτικών αρχών τρίτων χωρών στα σώματα εποπτών,

η ΕΑΤ εξέδωσε, με δική της πρωτοβουλία, σύσταση

για την ισοδυναμία των καθεστώτων εμπιστευτικότη-

τας 29 εποπτικών αρχών τρίτων χωρών από 13 χώρες.

Η εν λόγω σύσταση αποτελεί βήμα προόδου προς την

κατεύθυνση της καθιέρωσης συνεκτικών εποπτικών

πρακτικών στην ΕΕ, δεδομένου ότι όλες οι αρμόδιες

εθνικές αρχές συμφώνησαν να συμμορφωθούν με

τις διαπιστώσεις, γεγονός που θα εξασφαλίσει την

εναρμόνιση της συμμετοχής τρίτων χωρών στα σώματα

εποπτών της ΕΕ.

Επιπροσθέτως, το 2015 η ΕΑΤ ανταποκρίθηκε στο

αίτημα της Επιτροπής για την παροχή τεχνικών συμ-

βουλών σχετικά με την ισοδυναμία των νομικών και

εποπτικών συστημάτων σε συγκεκριμένες τρίτες χώ-

ρες. Το 2015 τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που

διενήργησε η ΕΑΤ για έξι τρίτες χώρες υποβλήθηκαν

στην Επιτροπή υπό μορφή έκθεσης και γνωμοδότη-

σης της ΕΑΤ σχετικά με την ισοδυναμία. Επιπλέον,

υπεγράφη μεταξύ της ΕΑΤ και των εποπτικών αρχών

χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μνημόνιο συ-

νεργασίας με σκοπό τη θέσπιση πλαισίου συνεργασί-

ας και ανταλλαγής πληροφοριών.

Τέλος, η ΕΑΤ πρότεινε ρύθμιση-πλαίσιο συνεργασίας

με τις σημαντικότερες αρχές εξυγίανσης σε δικαιοδο-

σίες με μεγάλα οικονομικά κέντρα, η οποία θα διευ-

κολύνει μελλοντικές ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ

αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών και εποπτικών αρ-

χών ή αρχών εξυγίανσης της ΕΕ.