Previous Page  9 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 24 Next Page
Page Background

R E S U M É A F Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 1 5

7

Beskyttelse af forbrugere, overvågning

af finansiel innovation og sikring af

sikre og effektive betalingstjenester i

hele EU

I 2015 fortsatte EBA sin indsats for at øge for-

brugerbeskyttelsen og fremme gennemsigtig-

hed, enkelhed og retfærdighed på markedet

for finansielle produkter og tjenesteydelser i

det indre marked. EBA analyserede endvide-

re finansielle institutioners adfærdssvigt på

detailområdet, som ikke kun kan forårsage

betydelige skader for forbrugerne, men også

alvorligt undergrave markedets tillid, den fi-

nansielle stabilitet og det finansielle systems

integritet.

EBA udviklede flere sæt reguleringsmæssige

krav for de produkter, der er inden for EBA’s

indsatsområde, dvs. realkreditlån, personlige

lån, indlån, betalingskonti, betalingstjenester

og elektroniske penge. Med hensyn til spørgs-

mål, der går på tværs af banksektoren, men

er relevante for forsikrings- og investerings-

sektorerne, arbejdede EBA tæt sammen med

de to andre europæiske tilsynsmyndigheder

(ESA), EIOPA og ESMA. Bl.a. følgende aktivite-

ter blev gennemført i 2015.

ƒ

I juli 2015 offentliggjorde EBA retningslin-

jerne for produktudviklings- og produktsty-

ringsprocesser for udviklere og distributører

af detailbankprodukter. Disse retningslinjer

fastsætter en ramme for en robust og an-

svarlig produktudformning og distribution

fra produktudvikleres og distributørers side.

ƒ

I december 2015 offentliggjorde EBA et hø-

ringsdokument om udkast til retningslinjer

for aflønningspolitik og -praksis. Med det-

te udkast til retningslinjer sigter EBA mod

at afhjælpe en dårlig aflønningspolitik og

-praksis, som myndigheden har identifice-

ret som en af de primære årsager til uhen-

sigtsmæssigt salg af detailbankprodukter

og -tjenester. Udkastet til retningslinjer

fastsætter en ramme for finansielle insti-

tutioners gennemførelse af en aflønnings-

politik og -praksis, der knytter incitamenter

sammen med en fair kundebehandling og

nedsætter risikoen for uhensigtsmæssigt

salg og heraf følgende adfærdsomkostnin-

ger for virksomhederne.

ƒ

Sammen med retningslinjerne for kredit-

værdighedsvurderinger offentliggjorde EBA

i juni 2015 retningslinjerne for restancer og

tvangsauktion på grundlag af artikel 28 i re-

alkreditdirektivet (MCD). Disse retningslin-

jer indfører krav med hensyn til strategier

og procedurer for tidlig påvisning og hånd-

tering af betalingsvanskeligheder, herunder

uddannelse af personale, samarbejde med

forbrugere, tilvejebringelse af oplysninger

og støtte til forbrugere, afviklingsprocedure

samt dokumentation for kontakt med for-

brugere og opbevaring af fortegnelser.