Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

D e n E u r o p æ i s k e B a n k t i l s y n s m y n d i g h e d

6

EBA overvåger ligeledes tendenser med hen-

syn til aktivernes kvalitet i EU-landene. Myn-

digheden har bidraget til drøftelser om mis-

ligholdte lån i EU’s Økonomiske og Finansielle

Udvalg og Udvalget for Finansielle Tjeneste-

ydelser med analyser af forbindelsen mellem

kapitalprocenter, andele af misligholdte lån og

bankers vilje til långivning samt ændringerne

i bankers forretningsmodeller og deres ren-

tabilitet. I 2015 fremlagde EBA internt og for

tilsynsrådet EU-bankernes resultatrapporter

med granulære data bank for bank på grund-

lag af kvartalsresultater fra store EU-banker.

I september 2015 begyndte EBA at udarbejde

en rapport om bankers aktivbehæftelser, som

vil blive offentliggjort årligt på EBA’s websted.

Foruden en regelmæssig rapportering bidrog

EBA også til ad hoc-undersøgelser. I begyn-

delsen af 2015 offentliggjorde myndigheden et

dokument om de potentielle følger af lovgiv-

ningsmæssige foranstaltninger for bankers

forretningsmodeller. Dokumentet havde fokus

på de potentielle ændringer, som banker i gi-

vet fald vil skulle indføre med henblik på at til-

passe deres måde at drive forretning på til de

nye reguleringsmæssige krav.

I 2015 udførte EBA et betydeligt forberedende

arbejde i forbindelse med EU-stresstesten for

2016. Centrale elementer i denne stresstest

blev allerede offentliggjort i juli 2015, og i no-

vember 2015 offentliggjorde EBA et revideret

udkast til metodenotat til stresstest sammen

med et udkast til stresstestmodeller. De rele-

vante interessenter blev opfordret til at frem-

sætte bemærkninger til både metoden og mo-

dellerne.

EBA gennemførte en gennemsigtighedsøvelse

i hele EU i andet halvår af 2015. Dataene, der

dækker 105 banker fra 21 lande i hele EU og

Norge, blev udsendt den 24. november 2015.

På sit websted offentliggjorde EBA en omfat-

tende samling af data bank for bank, herunder

en bred vifte af interaktive værktøjer med hen-

blik på at lette analysen og visualiseringen af

resultaterne. Offentliggørelsen blev suppleret

med en rapport, der sammenfatter de sam-

lede resultater af øvelsen og giver et overblik

over den seneste udvikling i EU-banker.

Databehandlingen og -indsamlingen og pro-

cedurerne for øvelsen i 2015 var et stort skridt

fremad, da EBA hovedsageligt baserede sig på

de oplysninger, der indberettes regelmæssigt

til myndigheden gennem de tilsynsmæssige

indberetningsrammer (finansiel indberetning

(FINREP), fælles indberetning (COREP)). For

første gang blev skemaer udfyldt centralt af

EBA og fremsendt til banker og tilsynsmyn-

digheder med henblik på kontrol. I denne

proces behandlede og afdækkede EBA op til

13 600 datapunkter for hver involveret bank,

og der blev i denne forbindelse offentliggjort

over 1,3 millioner datapunkter i sammenfattet

form.

I 2015 genoptog EBA sin vurdering af søjle

3-rapporter (hvor der kræves oplysninger i

henhold til ottende del i CRR), der var blevet

afbrudt i 2014, med fokus på udarbejdelse af

retningslinjer for anvendelsen af begreberne

væsentlighed, fortrolighed og ejendomsfor-

hold i forbindelse med oplysninger samt om

offentliggørelseshyppighed.

I juli 2015 offentliggjorde EBA sin rapport om

makroprudentielle politiske foranstaltninger

i hele EU. Formålet med denne rapport var

at gøre status over de forskellige former for

praksis, som EU-medlemsstaterne anvender

i relation til de bestemmelser om makrop-

rudentielle politikker, der er fastsat i CRR og

CRD IV, med fokus på samspillet mellem de

makroprudentielle og mikroprudentielle mål

og værktøjer.

Datakvalitetssikring var et andet vigtigt ar-

bejdsområde for EBA i 2015, efter udvidelsen

af dataindsamlinger i 2014 med indførelsen

af nye rapporteringsstandarder, som tilveje-

bragte fuldt harmoniserede oplysninger om

bankernes kapitalgrundlag (COREP) og om

balancen (FINREP). Der blev investeret bety-

delige ressourcer i hele 2015, hvilket førte til

en række forbedringer, f.eks. gennemførelse

af over 1 500 valideringsregler i EBA’s Euro-

pean Supervisory Platform (ESP). Endvidere

blev aftalememorandummet for udveksling af

mikroprudentielle data om de enkelte banker

ajourført i 2015, hvilket resulterede i en udvi-

delse til at omfatte alle kompetente myndig-

heder, der indberetter data om gennemførel-

sesmæssige tekniske standarder (ITS) til EBA.

I juli 2014 udstedte International Accounting

Standards Board IFRS 9 Finansielle instru-

menter, som afløser den regnskabsstandard

for finansielle instrumenter, der har været i

kraft i EU siden 2005 (IAS 39). IFRS 9 ændrer

grundlæggende den måde, hvorpå finansiel-

le instrumenter behandles, og der er derfor

behov for en grundig opdatering af rammen

for finansiel rapportering for internationale

regnskabsstandarder (IFRS), der indgår i ITS

vedrørende tilsynsmæssig indberetning (FIN-

REP). Som følge af betydningen af at høre

institutterne tidligere i processen med anven-

delse af ændringer af FINREP-indberetningen

iværksatte EBA en offentlig høring om de fore-

slåede ændringer i december 2015.