Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

R E S U M É A F Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 1 5

5

Styrkelse af tilsynsmæssig konvergens

og sikring af en konsekvent

gennemførelse af tilsyns- og

lovgivningspolitikker i hele EU

I 2015 var to vigtige temaer i arbejdet med

tilsynsmæssig konvergens følgende: »Søjle

2« i betragtning af den forventede gennemfø-

relsesdato for EBA’s retningslinjer for fælles

metoder for tilsynskontrol- og vurderingspro-

cesser (SREP) den 1. januar 2016, og »genop-

retningsplanlægning« i betragtning af BRRD’s

ikrafttræden i begyndelsen af året og kravene

til tilsynskollegier.

EBA’s arbejde med tilsynsmæssig konvergens

blev udviklet på grundlag af en vurdering af

tilsynspraksis, udformning af tilsynspolitik og

EBA’s uddannelsesprogram.

ƒ

ƒ

Vurdering af tilsynspraksis: EBA fokuserede

sin indsats på at udarbejde sin første års-

rapport om tilsynsmæssig konvergens (of-

fentliggjort i april 2015) samt på at vurdere

tilsynskollegiers virkemåde og konvergens

med hensyn til genopretningsplanlægning.

ƒ

ƒ

Udformning af tilsynspolitik: I 2015 havde

EBA’s politikarbejde vedrørende tilsyns-

mæssig konvergens fokus på spørgsmål

vedrørende søjle 2. For at afhjælpe uklarhed

og tilvejebringe en højere grad af konver-

gens offentliggjorde EBA en udtalelse om

samspillet mellem søjle 1, søjle 2 og kom-

binerede bufferkrav og om det maksimale

udlodningsbeløb (MUB). I forbindelse med

søjle 2 er EBA endvidere ved at udforme

retningslinjer vedrørende informations- og

kommunikationsteknologirisici (IKT-risici),

hvis resultat vil supplere EBA’s retningslin-

jer for SREP. Endelig er EBA også ved at ud-

forme retningslinjer vedrørende forenklede

forpligtelser for genopretningsplanlægning

i henhold til BRRD.

ƒ

ƒ

EBA’s uddannelsesprogram: I 2015 gen-

nemførte EBA et rekordstort antal (24) ud-

dannelsesprogrammer for personale hos

kompetente myndigheder, en stigning på

41 % i forhold til de uddannelsesforløb, der

blev tilbudt i 2014, og med et deltageran-

tal på over 1 000. EBA’s uddannelse i 2015

bestod af 16 sektorielle uddannelsespro-

grammer, hvoraf 2 var tværsektorielle og

tilrettelagt sammen med EIOPA, og 5 var

uddannelse i bløde kompetencer. EBA’s

uddannelsesprogrammer i 2015 havde i alt

1 018 deltagere, og nogle blev placeret på

ventelister til uddannelseskurser, der var

overtegnet.

Identificering, analyse og håndtering

af centrale risici i EU’s banksektor

Som led i EBA’s vurdering af risici og sårbar-

heder i EU’s banksystem har EBA fortsat ud-

arbejdet sin risikovurderingsrapport to gange

om året. Rapporten indeholder en fremad-

rettet vurdering af risiciene på grundlag af

tilsyns- og markedsdata samt markedsinfor-

mation.

EBA’s risikotavler er en anden komponent af

den regelmæssige risikovurdering, der fore-

tages hvert kvartal af EBA, og supplerer risi-

kovurderingsrapporten. De sammenfatter de

vigtigste risici og sårbarheder i banksektoren

på grundlag af et sæt nøglerisikoindikatorer.

Med en udvidet liste over indberettende enhe-

der samt et øget antal nøglerisikoindikatorer

udførte EBA i løbet af 2015 et omfattende ar-

bejde med at forbedre risikotavlen.

1

7

2

6

3

5 4

Figur 2:

Hovedemner for tilsynsaktiviteter i 2015

KREDITRISIKO OG

KVALITET AF AKTIVER

AFLØNNING

KAPITALPOSITION

TILSYNSMÆSSIG

BENCHMARKING

INDVIRKNING AF

GEOPOLITISKE RISICI

ADFÆRDSRISIKO

IT-RISIKO OG DATAKVALITET

HOVEDEMNER