Previous Page  6 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 24 Next Page
Page Background

D E N E U R O P æ I S K E B A N K T I L S Y N S M Y N D I G H E D

4

Færdiggørelse af reguleringsrammerne

for effektive genopretnings-, afviklings-

og indskudsgarantiordninger

Inden for krisestyring gik EBA i gang med et

krævende arbejdsprogram for at bistå alle

EU-medlemsstaterne med at styrke deres

genopretnings-, afviklings- og indskyderbe-

skyttelsesordninger. Arbejdsprogrammet hav-

de fokus på at: i) færdiggøre og styrke regule-

ringsrammerne gennem niveau 2-standarder

og -retningslinjer, ii) styrke den tilsynsmæssi-

ge konvergens, herunder gennem tilsyns- og

afviklingskollegier, og iii) bidrage til en ambi-

tiøs afviklingsdagsorden på globalt plan. Med

oprettelsen af bankunionen fik EBA et yder-

ligere ansvar i sin rolle som koordinator for

hele EU.

Som led i sine mandater på grundlag af direk-

tivet om genopretning og afvikling af banker

(BRRD) og direktivet om indskudsgarantiord-

ninger har EBA siden 2014 udarbejdet 33 tek-

niske standarder, retningslinjer og udtalelser i

forbindelse med afvikling og indskyderbeskyt-

telse. Disse niveau 2-produkter færdiggør de

harmoniserede reguleringsrammer og støtter

tilsyns- og afviklingsmyndighederne og ind-

skudsgarantiordningerne i hele EU i forbindel-

se med den praktiske anvendelse af reglerne.

Et område, der var af særlig betydning i EBA’s

arbejdsprogram i 2015, var udkastet til ende-

lige reguleringsmæssige tekniske standarder

(RTS) om fastsættelse af minimumskrav til

kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante

passiver (MREL). I henhold til BRRD har MREL

til formål at sikre, at et institut på tidspunktet

for sammenbruddet råder over tilstrækkelige

passiver, der kan nedskrives eller konverteres

for at dække tab. MREL fastsættes af afvik-

lingsmyndighederne i det konkrete tilfælde

for hvert institut som et tilstrækkeligt mini-

mum. RTS præciserer endvidere de kriterier,

der gælder for dette krav, og tilsigter således

en betydeligt højere grad af harmonisering,

samtidig med at de mange forskellige typer

institutter og forretningsmodeller i hele EU

respekteres.

Med hensyn til samarbejdet og koordineringen

på tværs af grænserne skabte EBA en ramme

for samarbejde mellem afviklingsmyndighe-

der og andre myndigheder i kollegier. Denne

ramme giver mulighed for aktiv informations-

udveksling og ansporer til en effektiv dialog

blandt myndigheder med ansvar for banker og

disses datterselskaber/væsentlige filialer og

hjælper med til at nå frem til fælles beslut-

ninger.

EBA fastsætter i et endeligt udkast til RTS,

hvordan disse kollegier bør fungere, herunder

bl.a. oprettelse og forvaltning af afviklingskol-

legier, udarbejdelse af afviklingsplaner inden

for kollegierne og gennemførelse af afvik-

lingsordninger.