Previous Page  5 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 24 Next Page
Page Background

R E S U M É A F Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 1 5

3

Resultater i 2015

Færdiggørelse af det fælles regelsæt og

bedre konsekvens i tilsynsreglerne

I 2015 arbejdede Den Europæiske Banktilsyn-

smyndighed (EBA) på at færdiggøre størstede-

len af G20-pakken og derved styrke det fælles

regelsæt, der finder anvendelse på banksek-

toren i Den Europæiske Union (EU). Dette ar-

bejde omfattede bindende tekniske standar-

der, rapporter, retningslinjer og udtalelser på

grundlag af kapitalkravsdirektivet (CRD)/kapi-

talkravsforordningen (CRR) i forbindelse med

en række emner.

På aflønningsområdet arbejdede EBA i 2015

på at sikre en styrket aflønningsramme for

EU-institutter og ens spilleregler gennem ud-

arbejdelse af retningslinjer for forsvarlige af-

lønningspolitikker, som vil træde i kraft den 1.

januar 2017. Anvendelsen af proportionalitets-

princippet under særlige omstændigheder var

et centralt element i EBA’s arbejde på dette

område, hvilket foranledigede myndigheden

til at afgive en udtalelse til Europa-Kommis-

sionen, Europa-Parlamentet og Rådet, som

vil indgå i den igangværende gennemgang af

bestemmelserne om aflønning.

På likviditetsområdet offentliggjorde EBA i

2015 sit forslag om kalibrering af net stable

funding ratio (NSFR) samt en vurdering af

virkningen heraf på EU-institutters risikoprofil

efter forretningsmodel, på finansmarkederne,

bankernes udlånsvirksomhed og økonomien

som helhed. I

NSFR-rapporten

anbefalede EBA

at indføre NSFR i EU på et individuelt og kon-

solideret grundlag og forudså visse dispensa-

tioner for en række særlige europæiske for-

hold, som Kommissionen havde anmodet om.

NSFR-rapporten

vil støtte Kommissionen ved

dens vurdering af, om det er hensigtsmæssigt

at indføre NSFR i EU, inden den forelægger sit

lovgivningsforslag om NSFR for Rådet og Par-

lamentet inden udgangen af 2016 for at sikre,

at institutterne har en stabil finansieringskil-

de.

I 2015 ydede EBA et væsentligt bidrag til fast-

læggelsen af de europæiske reguleringsram-

mer for securitisering og spillede en vigtig rol-

le i forbindelse med Kommissionens forslag

om at genoprette securitiseringsmarkederne

inden for rammerne af planen om kapitalmar-

kedsunionen, der i det væsentlige er baseret

på EBA’s rådgivning og henstillinger fra juli og

december 2015, som omfattede securitiserin-

ger, der er genstand for et egentligt salg (»true

sale«), og syntetiske securitiseringer. EBA un-

derstregede i sine henstillinger betydningen

af at omstrukturere securitiseringsmarkedet

for at øge investorernes tillid til securitisere-

de produkter, fjerne den opfattede stigmati-

sering af securitiseringsmarkedet efter mis-

ligholdelser af risikobetonede produkter af

lav kvalitet under finanskrisen samt stille en

alternativ finansieringskilde til rådighed for

realøkonomien. Sammen med Den Europæi-

ske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

(ESMA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed

for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensions-

ordninger (EIOPA) foretog EBA endvidere også

en høring af interessenter om konvertering

af kreditvurderinger, som securitiseringspro-

dukter har fået, til de kreditkvalitetstrin, der

allokerer kapitalkrav i henhold til CRR. EBA

foretog også en indgående analyse af gen-

nemsigtigheden af securitiseringsmarkeder-

ne i EU.

Figur 1:

EBA inden for rammerne af bankunionen

Medlemsstateruden

forSSM/SRM

Den fælles

tilsynsmekanisme

(SSM)

ECB

EU19+

Den fælles

afviklingsmekanisme

(SRM)

SRB

EU19+

EBA’skoordinering

ogkonvergens

afpraksisser

Tilsynsmyndigheder

uden forEU

BANKUNIONEN

EBA Fælles regelsæt EU-28