Previous Page  12 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 24 Next Page
Page Background

D e n E u r o p æ i s k e B a n k t i l s y n s m y n d i g h e d

10

Hovedfokusområder i 2016

I 2016 vil EBA have et stort antal mandater

til at sikre færdiggørelse af den lovgivnings-

mæssige reformpakke og konsekvens i til-

synspraksis i hele EU’s banksektor. Arbejdet i

forbindelse med gearingsgrad, medtagelse af

proportionalitetsprincippet i EBA’s produkter

og revision af søjle 3-rammen i EU-systemet

er blandt hovedfokusområderne i det kom-

mende år. EBA vil foreslå en række vigtige for-

skriftsmæssige produkter og rapporter med

hensyn til disse mål.

Fremme af en fælles tilgang til

kalibrering af gearingsgraden

Ét centralt spørgsmål for EBA i 2016 er spørgs-

målet om søjle 1-migrering af gearingsgraden

og det eller de minimumsniveauer, der bør

tages i betragtning, navnlig med hensyn til

forretningsmodeller og risikoprofiler. En lang

række andre aspekter, f.eks. samspillet med

forholdstal baseret på risikovægtede aktiver

og likviditetskrav og indvirkningen på forskel-

lige segmenter af de finansielle markeder, vil

også skulle analyseres. Foruden mandatet i

forbindelse med forretningsmodeller har EBA

også fået mandat til at vurdere flere aspek-

ter i relation til indvirkning. Navnlig skal den

gensidige påvirkning mellem gearingsgraden

og de risikobaserede kapitalgrundlagskrav og

likviditetskravene vurderes.

Styrkelse af rammen for kreditrisiko

I 2016 vil EBA aflægge rapport om sin gen-

nemgang af lovgivningen i forbindelse med

metoden med interne ratings (IRB), navnlig for

at sammenfatte de modtagne svar på diskus-

sionsoplægget om IRB-metodens fremtid og

EBA’s overvejelse af, hvordan respondenter-

nes synspunkter bedst kan indgå i dens frem-

tidige arbejde. EBA vil også præcisere sine for-

slag med hensyn til den reguleringsmæssige

udviklings fokus på aspekter af IRB-metoden,

som kræver en mere harmoniseret anvendel-

se i overensstemmelse med kravene i CRR, og

dens foreslåede tidsramme for udarbejdelsen

af reguleringsmæssige produkter, såsom tek-

niske standarder og retningslinjer i forbindel-

se med IRB-metoden. EBA’s fokus vil være på

fase 2 af IRB-arbejdet, som vedrører definition

af misligholdelse, og på fase 3, som vedrører

estimering af risikoparametre og behandling

af misligholdte aktiver.

Analyse af virkningen af proportionalitet

I erkendelse af betydningen af dialog med in-

teressenter for at opnå specifik indsigt og do-

kumentation tilrettelagde EBA en workshop

vedrørende proportionalitet den 3. juli 2015.

Denne workshop havde deltagelse af over

130 delegerede, som drøftede og undersøgte

emner vedrørende proportionalitet, herunder

proportionalitet over for enkelhed i regelsæt-

tet på bankområdet, nuværende arbejdsforløb

vedrørende proportionalitet og enkelhed samt

tilgange til at sikre proportionalitet i praksis.

EBA har i 2016 planer om at undersøge yder-

ligere aspekter af proportionalitet og enkel-

hed og afholde en rundbordsdrøftelse med

kompetente myndigheder og branchen for at

få input til arbejdet med at integrere proporti-

onalitet i sine reguleringsmæssige produkter.

Afvikling af EU’s overtagne aktiver

EBA vil fortsat overvåge udviklingen med hen-

syn til misligholdte lån ved at fremlægge re-

gelmæssige opdateringer i sine risikotavler

og sin risikovurderingsrapport og eventuelt

udarbejde ad hoc-undersøgelser. Endvidere

har EBA planer om at gøre status over de lan-

despecifikke former for praksis for afvikling af

misligholdte lån, hvor de overordnede fakto-

rer, der forhindrer en sådan afvikling, identi-

ficeres.