Previous Page  11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 24 Next Page
Page Background

R E S U M É A F Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 1 5

9

Arbejde med tværsektorielle spørgsmål

I 2015 arbejdede EBA aktivt inden for ESA’s

Fælles Udvalg på de vigtigste områder, der

kræver samarbejde mellem banksektoren og

andre sektorer. Der blev også udviklet et tæt

samarbejde med Det Europæiske Udvalg for

Systemiske Risici (ESRB) om flere emner, her-

under planen for EU-stresstesten for 2016.

Det Fælles Udvalg opnåede betydelige frem-

skridt i 2015, navnlig i forbindelse med tvær-

sektoriel risikovurdering og med hensyn til

at styrke det fælles regelsæt med produkter

vedrørende konvertering af kreditvurderinger,

securitisering og bekæmpelse af hvidvaskning

af penge.

To tværsektorielle rapporter om risici og

sårbarheder gav et effektivt overblik over de

vigtigste tværsektorielle risici, der var iden-

tificeret i EU’s finansielle system. Den svage

økonomiske vækst i EU, det lave rentemiljø,

en høj volatilitet på de finansielle markeder

samt en faldende strukturel markedslikviditet

og lav rentabilitet hos finansielle institutioner

var de vigtigste faktorer, der blev identificeret i

disse rapporter.

På grundlag af ESA’s lovgivningsmæssige

mandater i henhold til både det nye fjerde

hvidvaskningsdirektiv og hvidvaskningsforord-

ningen blev der indledt høringer om retnings-

linjer for en risikobaseret tilgang til tilsyn i

forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning

af penge og finansiering af terrorisme og om

retningslinjer for lempede og skærpede kun-

delegitimationskrav.

Endvidere har EBA’s medarbejdere deltaget i

flere af ESRB’s arbejdsforløb, f.eks. vedrøren-

de stresstest, makroprudentielle foranstalt-

ninger og politik, strukturel markedslikviditet

og vedrørende kontracykliske kapitalbuffere.

De mest fremtrædende emner, hvor EBA og

ESRB havde et tæt samarbejde i 2015, var bl.a.

deltagelse i ekspertgruppen om fast ejendom,

den fælles taskforce om lave rentesatser, bi-

drag til den endelige rapport om sektorielle

risici og planlægning af EU-stresstesten for

2016.