Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

D e n E u r o p æ i s k e B a n k t i l s y n s m y n d i g h e d

8

EBA har også fortsat opfyldt sit mandat med

hensyn til at overvåge nye og eksisterende fi-

nansielle aktiviteter og bidraget til at sørge for

sikre, lette og effektive detailbetalinger i hele

EU. I februar 2015 offentliggjorde EBA en ud-

talelse om lånebaseret crowdfunding rettet til

Kommissionen, Parlamentet og Rådet. EBA

fokuserede sit arbejde på vurderingen af risi-

ci, der opstår for markedsdeltagere, samt de

primære årsager til disse risici og det omfang,

hvori disse kunne afhjælpes i eksisterende

EU-direktiver og -forordninger. I udtalelsen

identificeres betalingstjenestedirektivet (PSD)

som den EU-retsakt, der ville være mest rele-

vant for lånebaseret crowdfunding.

I 2015 intensiverede myndigheden sin indsats

med hensyn til regulerings- og tilsynsmæssig

konvergens på betalingsområdet. EBA tilsig-

ter at sørge for sikre, lette og effektive beta-

linger i hele EU. Som et første skridt udstedte

EBA endelige retningslinjer for sikkerheden

ved internetbetalinger, som har fundet anven-

delse siden den 1. august 2015. EBA er også

påbegyndt arbejdet med at gennemføre det

reviderede betalingstjenestedirektiv (PSD2),

der trådte i kraft i januar 2016, og hvorved EBA

er blevet pålagt at udarbejde seks tekniske

standarder og fem sæt retningslinjer.

I juni 2015 offentliggjorde myndigheden sin år-

lige rapport om forbrugertendenser, der sat-

te fokus på otte relevante tendenser, der kan

danne grundlag for EBA’s potentielle fremti-

dige arbejde: husholdningernes gældsætning,

gennemsigtighed og sammenlignelighed af

bankgebyrer, innovation inden for betalinger,

strukturerede indlån, kommerciel salgsprak-

sis og aflønning samt udbydere af alternative

finansielle tjenesteydelser.

Internationalt engagement

EBA deltager aktivt i møder i Baselkomitéen

for Banktilsyn (BCBS), en række af dens eks-

pertunderudvalg og en række specialiserede

arbejdsgrupper og taskforcer. Myndigheden

bidrager efter behov til fastsættelsen af BCBS’

definition af gearingsgrad, og i 2015 bidrog

den til gennemgangen af hele markedsrisiko-

rammen — betegnet »fundamental review of

the trading book« — samt til revisionerne af

kreditværdijusteringsrammen (CVA). Endvide-

re var EBA involveret i Baselkomitéens arbej-

de vedrørende en række lovgivningsmæssige

initiativer.

Som i tidligere år har EBA deltaget aktivt i

centrale aktiviteter i Rådet for Finansiel Stabi-

litet (FSB) under afviklingsstyregruppen (Re-

solution Steering Group) og også bidraget til

FSB-høringer om finansieringen af banker i

forbindelse med afvikling. På det seneste har

EBA også været involveret i arbejdsforløbet i

den grænseoverskridende krisestyringsgrup-

pe (CBCM) vedrørende fortsat adgang til fi-

nansielle markeders infrastrukturer og den

nye grænseoverskridende krisestyringsgrup-

pe for finansielle markeders infrastrukturer.

EBA arbejdede på et vejledningsnotat med

henblik på at bistå de kompetente myndig-

heder med at udarbejde Den Internationale

Valutafonds (IMF) indikatorer for finansiel

sundhed (financial soundness indicators) for

indskudsmodtagere ved hjælp af statistisk

input fra EBA’s ITS vedrørende tilsynsmæssig

indberetning.

I 2015 fik myndigheden mandat til at gennem-

gå og aflægge rapport for Kommissionen om

anvendelsen af bestemmelserne i CRD og

CRR om Den Europæiske Unions og med-

lemsstaternes samarbejde med tredjelande,

som skal identificere eventuelle områder, der

kræver yderligere udvikling med hensyn til

samarbejde og udveksling af oplysninger på

tværs af grænserne. EBA konkluderede, at

der ikke er nogen væsentlige betænkelighe-

der, selv om lovgivningsændringer inden for

ækvivalensvurderinger blev identificeret som

områder, der kunne gøre samarbejdet lettere.

For at fremme en konsekvent deltagelse af

tredjelandes tilsynsmyndigheder i tilsynskol-

legier udstedte EBA på eget initiativ en hen-

stilling om ækvivalensen af fortrolighedsord-

ninger hos 29 tredjelandstilsynsmyndigheder

fra 13 lande. Henstillingen er et skridt hen

imod en konsekvent EU-tilsynspraksis, da alle

nationale kompetente myndigheder gik med

til at opfylde resultaterne, som vil harmoni-

sere tredjelandes deltagelse i EU-tilsynskol-

legierne.

Endvidere efterkom EBA i 2015 Kommissio-

nens anmodning om teknisk rådgivning om

ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige

ordninger i specifikke tredjelande. I 2015 blev

resultaterne af EBA’s vurdering af seks tred-

jelande fremlagt for Kommissionen i form af

en rapport og en udtalelse fra EBA om ækvi-

valens. Endvidere blev der undertegnet et

samarbejdsmemorandum mellem EBA og til-

synsmyndighederne i sydøsteuropæiske lan-

de med henblik på at etablere en ramme for

samarbejde og informationsudveksling.

Endelig foreslog EBA en rammeaftale om

samarbejde med centrale afviklingsmyndig-

heder i jurisdiktioner med vigtige finanscen-

tre, som vil lette fremtidige samarbejdsaftaler

mellem tredjelandsmodparter og tilsyns- el-

ler -afviklingsmyndigheder i EU.