Previous Page  9 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 24 Next Page
Page Background

Р Е З Ю М Е Н а г О Д И Ш Н И Я Д О К Л а Д З а 2 0 1 5 г.

7

Защита на потребителите, про-

следяване на финансовите иновации

и осигуряване на безопасни

и ефективни платежни услуги в ЕС

През 2015 г. ЕБО продължи засилването на

защитата на потребителите и насърчаване на

прозрачността, простотата и справедливите

условия на потребителски финансови продук-

ти и услуги в рамките на единния пазар. ЕБО

анализира допълнително неуспеха на финан-

совите институции, извършващи търговия на

дребно, което може да нанесе не само значи-

телна вреда за потребителите, но и сериозно

да подкопае доверието в пазара, финансовата

стабилност и целостта на финансовата система.

ЕБО разработи няколко комплекта регулаторни

изисквания за продуктите, които са в обхвата

на действие на ЕБО, т.е. ипотеки, лични за-

еми, депозити, разплащателни сметки, пла-

тежни услуги и електронни пари. За въпроси,

които попадат извън банковия сектор, но са

от значение за застрахователните и инвести-

ционните сектори, ЕБО работи в тясно сътруд-

ничество с другите два европейски надзорни

органа (ЕНО) — Европейски орган за застрахо-

ване и професионално пенсионно осигуряване

(EIOPA) и Европейски орган за ценни книжа

и пазари (ESMA). Дейностите, извършени през

2015 г., са както следва:

ƒ

През юли 2015 г. ЕБО публикува насоки от-

носно надзора на продукти и правилата за

управление за производители и дистри-

бутори на банкови продукти на дребно. Те

определят рамка за устойчив и отговорен

продуктов дизайн и разпространение от про-

изводители и дистрибутори.

ƒ

През декември 2015 г. ЕБО публикува доку-

мент за обсъждане на проекта за насоките

относно политиките и практиките за въз-

награжденията. С тези проекти ЕБО цели да

се справи с лошите политики и практики за

възнаграждения, които е определил като ос-

новна причина за неправомерни продажби на

дребно на продукти на банкови продукти и ус-

луги. Проектите за насоки осигуряват рамка

на финансовите институции да прилагат по-

литики и практики за възнаграждения, които

свързват стимулите със справедливото отно-

шение към потребителите и намаляват риска

от неправомерни продажби и произтичащите

разходи от това поведение за фирмите.

ƒ

Наред с насоки относно оценка на креди-

тоспособността, през юни 2015 г. ЕБО публи-

кува насоки относно просрочени плащания

и принудително изземване в подкрепа на

член 28 от Директивата за ипотечните кре-

дити (ДИК). Тези насоки установяват изиск-

вания по отношение на политиките и про-

цедурите за ранно откриване и справяне

със затруднения за плащане, включително

обучение на персонала, ангажиране с по-

требителите, предоставяне на информация

и помощ на потребителите, процес на прес-

труктуриране и документиране на отноше-

нията с потребителите, както и запазване на

документацията.

Освен това ЕБО продължи да изпълнява своя

мандат за наблюдаване на нови и съществу-