Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

Е в р о п е й с к и б а н к о в о р г а н

6

ЕБО наблюдава също тенденциите в качест-

вото на активите в страните от ЕС. Органът

участва в дискусии относно необслужваните

кредити в Икономическия и финансов коми-

тет и в Комитета по финансови услуги на ЕС с

анализи на връзката между коефициентите на

капиталова адекватност, коефициентите на не-

обслужваните кредити и желанието на банките

да отпускат заеми, както и промените в бизнес

моделите на банките и тяхната рентабилност.

През 2015 г. ЕБО предостави вътрешно и на

Съвета на надзорниците докладите за резулта-

тите от дейността на банките на Европейския

съюз с подробни данни за отделните банки на

базата на тримесечните резултати на големите

банки на ЕС.

През септември 2015 г. ЕБО започна да пуб-

ликува доклад за тежестите върху банковите

активи, който ще се публикува ежегодно на

интернет страницата на ЕБО. Освен редовните

доклади ЕБО допринесе за провеждането на

специални проучвания. В началото на 2015 г.

Органът публикува документ за потенциалните

последици от регулаторни мерки върху бизнес

моделите на банките. Документът разглежда

възможните промени, които банките ще се на-

ложи да въведат, за да приспособят начина си

на извършване на дейност към новите регула-

торни изисквания.

През 2015 г. ЕБО извърши значителна подгот-

вителна работа за стрес тест в рамките на ЕС

за 2016 г. Основните елементи на този тест за

устойчивост вече бяха публикувани през юли

2015 г., а през ноември 2015 г. ЕБО публикува

преработен проект на методологическа бележ-

ка относно теста за устойчивост заедно с про-

ектите на шаблоните за теста за устойчивост.

Заинтересованите страни бяха насърчени да

коментират методологията и шаблоните.

ЕБО проведе общоевропейска кампания за

прозрачност през втората половина на 2015 г.

Данните, които обхващат 105 банки от 21 стра-

ни в ЕС и Норвегия, бяха публикувани на 24

ноември 2015 г. На своята интернет страница

ЕБО публикува обширен набор от данни за от-

делните банки, включително широка гама от

интерактивни инструменти за улесняване на

анализа и визуалното представяне на резулта-

тите. Публикацията беше допълнена с доклад,

представящ обобщените резултати от кампа-

нията, както и преглед на последните промени

в банките на ЕС.

Обработката и събирането на данните и проце-

дурите за 2015 г. бяха важна стъпка напред, тъй

като ЕБО разчиташе най-вече на информаци-

ята, докладвана редовно чрез рамките за над-

зорна отчетност (финансово отчитане (Finrep),

общо отчитане (COREP)). За първи път шабло-

ните бяха попълнени централно от ЕБО и бяха

изпратени за проверка от банките и надзорни-

те органи. В този процес ЕБО обработи и опо-

вести 13 600 точно определени изисквания за

данните за всяка участваща банка, което въз-

лиза на над 1,3 милиона точно определени из-

исквания за данните, публикувани в обобщена

форма.

През 2015 г. ЕБО възобнови оценката на докла-

дите за стълб 3 (където се изисква информация

съгласно част осма на РКИ), които бяха пре-

къснати през 2014 г. в полза на разработването

на насоки относно използването на понятията

за същественост, поверителност и собствен ха-

рактер на информацията, както и относно чес-

тотата на нейното оповестяване.

През юли 2015 г. ЕБО публикува доклад за мер-

ките на макропруденциалната политика в ЕС.

Целта беше да се направи преглед на раз-

личните практики, прилагани от държавите —

членки на ЕС, по отношение на разпоредбите

за макропруденциалната политика, изложени

в РКИ и ДКИ IV, като се обърне внимание на

взаимодействието между макропруденциал-

ните и микропруденциалните цели и инстру-

менти.

Контролът на качеството на данните беше дру-

га важна област на работа за ЕБО през 2015 г.

след разширяването на събирането на данни

през 2014 г. и с въвеждането на нови стандарти

за отчетност, което предостави напълно хар-

монизирана информация относно собствения

капитал на банките (СОREP) и данните в сче-

товодния баланс (Finrep). Значителни средства

бяха инвестирани през цялата 2015 г., което

доведе до редица подобрения, например при-

лагането на повече от 1 500 правила за вали-

диране в Европейската надзорна платформа

(ESP) на ЕБО. Освен това меморандумът за

разбирателство за обмен на микропруденци-

ални данни на отделните банки беше актуали-

зиран през 2015 г., което доведе до удължаване

на срока за обхващане на всички компетент-

ни органи, докладващи данни на технически

стандарти за изпълнение (ТСИ) на ЕБО.

През юли 2014 г. Съветът по международни

счетоводни стандарти издаде МСФО 9 Финан-

сови инструменти, който заменя стандарта за

отчитане на финансови инструменти, в сила

в ЕС от 2005 г. (МСС 39). МСФО 9 коренно про-

меня начина, по който се отчитат финансови-

те инструменти, и следователно се нуждае от

по-задълбочена актуализация на рамката за

финансово отчитане за лицата, докладващи

във връзка с международните стандарти за

финансово отчитане (МСФО), включени в ТСИ

за надзорна отчетност (Finrep). Поради важ-

ността на консултациите с институциите по-ра-

но в процеса на прилагане на промените в от-

четността на Finrep, ЕБО стартира обществена

консултация относно предложените промени

през декември 2015 г.