Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

Р Е З Ю М Е Н А Г О Д И Ш Н И Я Д О К Л А Д З А 2 0 1 5 г.

5

Засилване на сближаването

в областта на надзора и осигуряване

на последователно прилагане на

надзорните и регулаторни политики

в ЕС

През 2015 г. двете важни теми от работата по

сближаване в областта на надзора бяха: „стълб

2“, с оглед на очакваната дата на изпълнение

на насоките на ЕБО за общи методики за про-

цеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) на

1 януари 2016 г. и „планиране на възстановя-

ването“, като се има предвид влизането в сила

на ДВПБ в началото на годината и изисква-

нията на колегиите от надзорни органи.

Работата на ЕБО по сближаването в областта

на надзора беше осъществена чрез оценка на

надзорните практики, изготвяне на надзорна

политика и програма за обучение на ЕБО.

ƒ

ƒ

Оценка на надзорните практики: ЕБО насо-

чи усилията си върху изготвянето на първия

годишен доклад за сближаване в областта

на надзора (публикуван през април 2015 г.),

както и върху оценка на функционирането на

колегиите от надзорни органи и сближава-

нето в областта на планиране на възстано-

вяването.

ƒ

ƒ

Изготвяне на надзорна политика: през

2015 г. работата, свързана с политиката на

ЕБО за сближаване в областта на надзора,

беше насочена към въпросите от стълб 2.

За да премахне неяснотите и да доведе до

сближаване в по-висока степен, ЕБО публи-

кува становище относно взаимодействието

на стълб 1, стълб 2 и комбинираните изиск-

вания за предпазен марж и за максимална-

та сума за разпределяне (МСР). Освен това

в контекста на стълб 2 понастоящем ЕБО

разработва политика за риска за инфор-

мационните и комуникационни технологии

(ИКТ), резултатите от която ще допълнят на-

соките на ЕБО за ПНПО. На последно място,

ЕБО разработва политика за опростени за-

дължения за планиране на възстановяване-

то съгласно ДВПБ.

ƒ

ƒ

Програма за обучение на ЕБО: през 2015 г.

ЕБО предостави рекорден брой от 24 програ-

ми за обучение на персонала на компетент-

ните органи, което представлява увеличение

от 41 % спрямо предлаганите обучения през

2014 г., достигайки повече от 1 000 участни-

ци. Обучението на ЕБО през 2015 г. обхвана

16 секторни програми за обучение, две от

които междусекторни и съвместно организи-

рани с EIOPA и пет обучения по междулич-

ностни умения. Общо 1 018 души взеха учас-

тие в програмите за обучение на ЕБО през

2015 г., като някои кандидати бяха включени

в резервните списъци за участие в сесии, за

които се бяха записали твърде много жела-

ещи.

Идентифициране, анализ

и преодоляване на основните рискове

в банковия сектор на ЕС

Като част от оценката на ЕБО на рисковете

и уязвимостта на банковата система на ЕС,

ЕБО продължи да публикува доклад за оцен-

ка на риска (ДОР) два пъти годишно. Докладът

предоставя предварителен анализ на риско-

вете въз основа на надзорни и пазарни данни,

както и на проучване на пазара.

Таблиците на риска на ЕБО са друг елемент от

редовната оценка на риска, провеждана вся-

ко тримесечие от ЕБО, и допълват доклада за

оценка на риска. Те обобщават основните ри-

скове и слабости в банковия сектор на базата

на развитието на набор от ключови показатели

за риска (КПР). Като се имат предвид разши-

рения списък на докладващите органи и уве-

личения брой на КПР, може да се каже, че през

2015 г. ЕБО извърши значителна работа за по-

добряване на таблицата на риска.

1

7

2

6

3

5 4

Фигура 2:

Основни теми в областта на надзора през 2015 г.

КРЕДИТЕН РИСК

И КАЧЕСТВО НА

АКТИВИТЕ

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

КАПИТАЛОВА

ПОЗИЦИЯ

СРАВНИТЕЛЕН

АНАЛИЗ ЗА НАДЗОР

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ

РИСКОВЕ

РИСК ОТ

НЕКОРЕКТНИ

ДЕЙСТВИЯ

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ИТ,

И КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

ОСНОВНИ

ТЕМИ