Previous Page  6 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 24 Next Page
Page Background

Е В Р О П Е й С К И Б а Н К О В О Р г а Н

4

Завършване на регулаторната

рамка за ефективни схеми за

възстановяване, преструктуриране

и гарантиране на депозити

В областта на управлението на кризи ЕБО

стартира амбициозна работна програма за

подпомагане на всички държави членки на

ЕС да засилят своите режими за възстановя-

ване, преструктуриране и защита на вложите-

лите. Работната програма се фокусира върху:

i) завършване и подобряване на регулаторна-

та рамка чрез стандарти и насоки от ниво 2;

ii) насърчаване на сближаване в областта на

надзора, включително чрез колегиите от над-

зорни органи и колегиите за преструктуриране;

и iii) оказване на подкрепа на амбициозна про-

грама за преструктуриране на глобално ниво.

Създаването на банковия съюз добави допъл-

нителна отговорност на ЕБО в ролята и на ко-

ординатор за ЕС.

С неговите мандати, произтичащи от Дирек-

тивата за възстановяване и преструктуриране

на банките (ДВПБ) и Директивата относно схе-

мите за гарантиране на депозитите (ДСгД), от

2014 г. до момента ЕБО е изготвил 33 техниче-

ски стандарта, насоки и становища в контекста

на преструктурирането и защитата на вложите-

лите. Тези продукти от ниво 2 завършват хар-

монизираната регулаторна рамка и осигуряват

подкрепа на надзорните органи и органите за

преструктуриране и схемите за гарантиране на

депозитите (СгД) в ЕС за практическото прило-

жение на правилата.

Област от особено значение в работната про-

грама на ЕБО през 2015 г. беше проектът на

окончателните регулаторни технически стан-

дарти (РТС) за определяне на минимални из-

исквания за собствен капитал и приемливи

задължения (МИПЗ). Съгласно ДВПБ, МИПЗ

гарантира, че дадена институция разполага

в уязвимото звено с достатъчно приемливи за-

дължения, които могат да бъдат записани или

преобразувани за поемане на загубите. МИПЗ

се определя от органите за преструктуриране

за всеки отделен случай за всяка институция

като стабилен минимум. Регулаторните техни-

чески стандарти (РТС) допълнително опреде-

лят критериите, приложими за това изискване,

и по този начин се стремят да постигнат значи-

телно по-висока степен на хармонизация, като

същевременно зачитат разнообразието на ин-

ституциите и бизнес моделите в ЕС.

По отношение на трансграничното сътрудни-

чество и координация ЕБО създаде рамка за

сътрудничество на органите за преструктури-

ране и други органи в колегиите. Тя осигуря-

ва активен обмен на информация и насърчава

ефективен диалог между органите, отговор-

ни за банките и техните дъщерни дружества/

важни клонове, и осигурява съдействие за

постигане на съвместни решения.

В заключителния проект на РТС ЕБО определя

как трябва да функционират тези колегии, като

обхваща, наред с други въпроси, създаването

и управлението на колегиите за преструкту-

риране, разработването на планове за прес-

труктуриране в тях и изпълнението на схеми за

преструктуриране.