Previous Page  5 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 24 Next Page
Page Background

Р Е З Ю М Е Н а г О Д И Ш Н И Я Д О К Л а Д З а 2 0 1 5 г.

3

Постигнато през 2015 г.

Завършване на Единния наръчник

и подобряване на последователността

на пруденциалното регулиране

През 2015 г. Европейският банков орган (ЕБО)

положи усилия, за да завърши по-голямата

част от пакета г-20, като по този начин заси-

ли Единния наръчник, приложим за банковия

сектор на Европейския съюз (ЕС). Тази задача

включваше задължителни технически стан-

дарти, доклади, насоки и становища съглас-

но Директивата за капиталовите изисквания

(ДКИ)/Регламента за капиталовите изисквания

(РКИ) по редица теми.

В областта на възнагражденията през 2015 г.

ЕБО положи усилия да осигури по-стабилна

рамка за възнаграждения в институциите на

територията на ЕС и условия на равнопоста-

веност чрез разработване на насоки за по-ста-

билни политики за възнагражденията, които

ще влязат в сила от 1 януари 2017 г. Прилага-

нето на принципа на пропорционалност при

определени обстоятелства беше важен еле-

мент от работата на ЕБО в тази област. Това

помогна на Органа да представи становище

на Европейската комисия, Европейския пар-

ламент и на Съвета, съдържащо информация

за текущия преглед на разпоредбите относно

възнагражденията.

В областта на ликвидността през 2015 г. ЕБО

публикува своето предложение за калибрира-

не на коефициента на стабилност на нетното

финансиране (NSFR), както и оценката на не-

говото въздействие върху рисковия профил на

институциите на ЕС от страна на бизнес моде-

ла върху финансовите пазари, банковото кре-

дитиране и цялата икономика. В

Доклада за

NSFR

ЕБО препоръчва въвеждането на NSFR

в ЕС на индивидуална и консолидирана основа

и предвижда дерогации за някои европейски

особености, съгласно искането на Комисия-

та.

Докладът за NSFR

ще подкрепи Комисия-

та в нейната оценка на целесъобразността на

прилагането на NSFR в ЕС и ще представи

своето законодателно предложение относно

NSFR на Европейския съвет и Европейския

парламент до края на 2016 г., за да се увери,

че институциите имат стабилен източник на

финансиране.

През 2015 г. ЕБО направи значителен принос

в развитието на европейската регулаторна

рамка за секюритизация и изигра важна роля

в предложението на Комисията за съживява-

не на пазарите на секюритизация в контекста

на проекта за Съюза на капиталовите пазари,

който е по същество базиран на становище-

то и препоръките на ЕБО, издадени през юли

и декември 2015 г., обхващащи секюритиза-

ции за „действителна продажба“ и синтетични

секюритизации. В своите препоръки ЕБО под-

черта важността преструктурирането на пазара

на секюритизация да увеличи доверието на

инвеститорите в секюритизираните продукти,

да премахне възприетото клеймо, поставе-

но върху пазара на секюритизация след не-

устойки, свързани с ниско качество, и рискови

продукти във финансовата криза, както и да

осигури алтернативен канал за финансиране

на реалната икономика. В допълнение ЕБО,

съвместно с Европейския орган за ценни кни-

жа и пазари (ESMA) и Европейския орган за

застраховане и професионално пенсионно

осигуряване (ЕІOPA), проведе консултации със

заинтересованите страни относно съставянето

на кредитните рейтинги, свързани със секюри-

тизираните продукти, в степените на кредитно

качество, които определят капиталовите из-

исквания съгласно Регламента за капиталови-

те изисквания. Също така ЕБО проведе задъл-

бочен анализ на прозрачността на пазарите на

секюритизация в ЕС.

Фигура 1:

ЕБО в контекста на Банковия съюз

Държавичленки,

неучастващивЕНМ/

ЕМП

Единен

надзорен

механизъм (ЕНМ)

ЕЦБ

ЕС19+

Единен

механизъмза

преструктуриране

(ЕМП)

ЕСП

ЕС19+

Координацияна

ЕБОисближаване

напрактиките

Надзорни

органиот

третистрани

(нечленуващивЕС)

БАНКОВ СЪЮЗ

Единен наръчник на ЕБО за ЕС-28