Previous Page  12 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 24 Next Page
Page Background

Е в р о п е й с к и б а н к о в о р г а н

10

Приоритетни области за 2016 г.

През 2016 г. ЕБО ще има значителен брой

мандати, за да гарантира финализирането на

пакета за реформа на регулирането и последо-

вателност в надзорните практики в банковия

сектор на ЕС. Работата, свързана с коефициен-

та на ливъридж, включването на принципа на

пропорционалност в продуктите на ЕБО и пре-

работването на рамката на стълб 3 в системата

на ЕС са сред основните области на фокус през

следващата година. ЕБО ще предложи важен

набор от регулаторни продукти и доклади във

връзка с тези цели.

Насърчаване на общ подход за

калибриране на коефициента на

ливъридж

Важен въпрос за ЕБО през 2016 г. е миграцията

на стълб 1 на коефициента на ливъридж и ми-

нималното ниво(а), които трябва да бъдат взети

под внимание, по-специално по отношение на

бизнес моделите и рисковите профили. Значи-

телен брой други аспекти, например взаимо-

действието със съотношенията, базирани на

рисково претеглени активи (RWA), и изисква-

нията за ликвидност, както и въздействието на

различните сегменти на финансовите пазари,

също трябва да бъдат анализирани. В допъл-

нение към мандата на бизнес моделите, ЕБО

има за задача да оцени някои свързани с въз-

действието аспекти. По-конкретно трябва да

бъдат оценени взаимодействието на коефици-

ента на ливъридж с изискванията за собствени

средства, базирани на риска, както и изисква-

нията за ликвидност.

Подобряване на рамката за кредитен

риск

През 2016 г. ЕБО ще докладва за своя регу-

латорен преглед на вътрешнорейтинговия

(IRB) подход, и по-специално ще обобщи по-

лучените отговори на дискусионния документ

за бъдещето на вътрешнорейтинговия подход

и становището на EBA как да включи най-

добре в бъдещата си работа коментарите,

изразени от участниците. Също така ЕБО ще

изясни предложенията си във връзка с фокуса

на развитието на регулаторната уредба вър-

ху аспекти на вътрешнорейтинговия подход,

които изискват по-хармонизирано прилагане

в рамките на изискванията на РКИ и предло-

жената от него времева рамка за развитието

на регулаторните продукти, като например

технически стандарти и насоки в областта на

вътрешнорейтинговия подход. Фокусът на ЕБО

ще бъде върху фаза 2 на работата в областта на

вътрешнорейтинговия подход, която е свърза-

на с определението за неизпълнение, и върху

фаза 3, която се отнася до оценката на риско-

вите параметри и третирането на просрочени-

те активи.

Преглед на въздействието

на пропорционалността

Като признава значението на диалога със за-

интересованите страни, за да се сдобие с кон-

кретни идеи и доказателства, ЕБО организира

семинар по въпросите на пропорционалността

на 3 юли 2015 г. В семинара участваха над 130

делегати, които обсъдиха и разгледаха теми,

свързани с пропорционалността, включител-

но: пропорционалност спрямо простота в бан-

ковия правилник; текущи работни потоци вър-

ху пропорционалността и опростяването; както

и подходи за предоставяне на пропорционал-

ността на практика. През 2016 г. ЕБО планира

да разгледа допълнителни аспекти на пропор-

ционалността и простотата, както и да бъде до-

макин на кръгла маса с компетентни органи и с

индустрията, за да даде информация относно

работата по включването на пропорционал-

ност в регулаторните си продукти.

Решаване на наследените активи

на ЕС

ЕБО ще продължи да наблюдава развитието

на необслужваните кредити чрез осигуряване

на редовни актуализации в таблиците на риска

и доклада за оценка на риска и евентуалното

публикуване на специални проучвания. В до-

пълнение, ЕБО планира да направи обстоен

преглед на специфичните за отделните страни