Previous Page  11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 24 Next Page
Page Background

Р Е З Ю М Е Н А Г О Д И Ш Н И Я Д О К Л А Д З А 2 0 1 5 г.

9

Работа по междусекторни въпроси

През 2015 г. ЕБО активно работи в рамките на

съвместния комитет на европейските надзорни

органи (ЕНО) в основните области, които изис-

кват сътрудничество между банковия и други

сектори. Разработено беше също тясно сътруд-

ничество с Европейския съвет за системен

риск (ЕССР) върху няколко теми, включително

плана за стрес тест в рамките на ЕС за 2016 г.

Съвместният комитет постигна значителен на-

предък през 2015 г. особено в междусекторната

оценка на риска и за допълването на единния

наръчник с продукти за съпоставяне на кре-

дитния рейтинг, секюритизация и борбата сре-

щу изпирането на пари.

Два междусекторни доклада относно риско-

вете и слабите места извършиха ефективен

преглед на основните междусекторни рискове,

идентифицирани във финансовата система на

ЕС. Слабият икономически растеж в ЕС, сре-

дата с ниски лихвени проценти, високата ко-

лебливост на финансовите пазари, както и на-

маляването на ликвидността на структурните

пазари и ниската рентабилност на финансови-

те институции, са основните фактори, посоче-

ни в тези доклади.

Вследствие на регулаторните правомощия на

ЕНО в рамките на новата четвърта директива

и регламента за борба срещу изпирането на

пари, започнаха консултации за насоки относ-

но базирана на риска борба срещу изпирането

на пари и надзор на финансирането за проти-

водействие на тероризма, както и за насоки

относно опростена и подобрена комплексна

проверка на клиента.

Освен това персоналът на ЕБО участва в ня-

колко работни потока на ЕССР, например във

връзка с теста за устойчивост, макропруден-

циалните мерки и политика, структурната лик-

видност на пазара и антицикличните капита-

лови предпазни маржове. Най-съществените

теми, по които ЕБО и ЕССР си сътрудничиха

през 2015 г., включваха участие в експертната

група за недвижими имоти, съвместната работ-

на група за ниски лихвени проценти, принос за

окончателния доклад за секторните рискове

и планиране на стрес тест в рамките на ЕС за

2016 г.