Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

Е в р о п е й с к и б а н к о в о р г а н

8

ващи финансови дейности и допринесе за

осигуряване на безопасни, лесни и ефектив-

ни плащания на дребно в ЕС. През февруари

2015 г. ЕБО публикува становище относно ко-

лективното финансиране на базата на креди-

тирането, насочено до Комисията, Парламента

и Съвета. В работата си ЕБО се фокусира върху

оценката на рисковете, произтичащи за учас-

тниците на пазара, както и върху причините за

тези рискове и степента, в която могат да бъдат

разрешени чрез действащите директиви и ре-

гламенти на ЕС. В становището Директивата

за платежните услуги (ДПУ) се посочва като

законодателния текст на ЕС, който ще бъде

най-подходящ за колективно финансиране на

базата на кредитирането.

През 2015 г. Органът засили усилията си по

отношение на сближаването на регулаторни-

те и надзорни практики в областта на плаща-

нията. ЕБО има за цел да гарантира сигурни,

лесни и ефективни плащания в ЕС. Като първа

стъпка ЕБО издаде окончателни насоки за си-

гурността на интернет плащанията, приложими

от 1 август 2015 г. Също така ЕБО е започнал

работа по изпълнението на преработената Ди-

ректива за платежните услуги (ДПУ2), която

влезе в сила през януари 2016 г. и възложи на

ЕБО разработването на шест технически стан-

дарта и пет комплекта с насоки.

През юни 2015 г. Органът публикува годишния

си доклад относно тенденциите на потребле-

ние, в който се посочват осем съответни тен-

денции, които могат да бъдат основа за потен-

циална бъдеща работа на ЕБО: задлъжняване

на домакинствата; прозрачност и съпостави-

мост на банковите такси; иновации в плаща-

нията; структурирани депозити; търговски

практики на продажба и заплащане, както

и доставчици на алтернативни финансови ус-

луги.

Международен ангажимент

ЕБО взема активно участие в заседанията на

Базелския комитет по банков надзор (BCBS),

в много от неговите експертни подкомисии,

както и в редица специализирани работни

и целеви групи. При необходимост Органът до-

принася за създаването на спецификацията за

определението на BCBS за коефициента на ли-

въридж и през 2015 г. той допринесе за прегле-

да на цялата рамка на пазарния риск, известен

като основен преглед на търговския портфейл,

както и за ревизиите на рамката за корекция

на кредитната оценка (CVA). Освен това ЕБО

участва в работата на Базелския комитет във

връзка с редица регулаторни инициативи.

Както предишни години, ЕБО взе активно учас-

тие във важни дейности на Съвета за финансо-

ва стабилност (СФС) в рамките на ръководна-

та група за преструктуриране и също участва

в консултациите на СФС за финансиране на

банките в процес на преструктуриране. Наско-

ро ЕБО също взе участие в работния процес на

Групата за трансгранично управление при кри-

зи (CBCM) във връзка с непрекъснатостта на

достъпа до инфраструктурите на финансовите

пазари и до новата група за трансгранично

управление при кризи на инфраструктурите на

финансовия пазар.

ЕБО работи върху обяснителна бележка за

подпомагане на компетентни органи в съста-

вянето на показателите за финансова стабил-

ност на Международния валутен фонд (МВФ)

за лица, вземащи депозити, които използват

статистически данни, получени от ТСИ на ЕБО

за надзорната отчетност.

През 2015 г. Органът получи мандат да прегле-

да и представи доклад на Комисията относно

прилагането на ДКИ и РКИ за сътрудничество-

то на Европейския съюз и на държавите членки

с държави извън ЕС, като идентифицира всич-

ки области, които се нуждаят от допълнително

развитие по отношение за сътрудничеството

и обмена на информация на трансгранична

основа. ЕБО стигна до заключението, че няма

значителни опасения, въпреки че законода-

телните промени в областта на оценките за

еквивалентност бяха определени като области,

които биха могли да подпомогнат по-доброто

сътрудничество.

С цел да се улесни последователното участие

на надзорните органи извън държавите —

членки на ЕС, в колегиите от надзорни органи,

ЕБО издаде по собствена инициатива препо-

ръка относно еквивалентността на режимите

на поверителност на 29 надзорни органи от

13 държави извън ЕС. След като всички на-

ционални компетентни органи се съгласиха да

спазват констатациите, които ще доведат до

хармонизиране на участието на държави извън

ЕС в колегиите от надзорни органи на ЕС, може

да се каже, че препоръката е стъпка към после-

дователни надзорни практики в ЕС.

Освен това през 2015 г. ЕБО отговори на иска-

нето на Комисията за технически консултации

относно еквивалентността на правните и над-

зорни режими в конкретни държави извън ЕС.

През 2015 г. резултатите от оценката на ЕБО на

шест държави извън ЕС бяха предадени на Ко-

мисията под формата на доклад и становище

на ЕБО относно еквивалентността. Освен това

беше подписан меморандум за сътрудничество

между ЕБО и надзорните органи на страните от

Югоизточна Европа, за да се създаде рамка за

сътрудничество и обмен на информация.

На последно място, ЕБО предложи рамково

споразумение за сътрудничество с важни ор-

гани в областта на преструктурирането в юрис-

дикции с големи финансови центрове, което

ще улесни бъдещи споразумения за сътрудни-

чество между контрагенти от държави извън

ЕС и надзорните органи или органите за прес-

труктуриране на ЕС.